var dump 列印變數相關的資訊

2022-08-05 14:14:12 字數 604 閱讀 3580

var_dump

目 錄1簡介

2描述3例子

1簡介var_dump

(php 3 >= 3.0.5, php 4, php 5)

var_dump -- 列印變數的相關資訊

2描述例1:12

34<?

$a = array (1, 2, array ("a", "b", "c"));

var_dump ($a);

?>

輸出結果:12

3456

78910

1112

1314

15array(3)

}例2:12

345<?php

$b = 3.1;

$c = true;

var_dump($b, $c);

?>

輸出結果:12

float(3.1)

bool(true)

<?php

var_dump(0323);   //輸出 int(211)

?>

整數溢位

如果給定的一個數超出了 的範圍,將會被解釋為 。同樣如果執行的運算結果超出了 範圍,也會返回 。